Sú úvery na zmenku bezpečné a kto ich poskytuje?

martaposemuckel / Pixabay

Úvery na zmenku sú špecifickým typom pôžičky, ktoré sú pre fyzické osoby bežne dostupný v prevažnej miere len v nebankových subjektoch a u súkromných osobách. Banky síce úvery na zmenku poskytujú, ale vo väčšine prípadov sa jedná o pôžičky pre podnikateľov a firmy, ktoré sú poskytované formou blankozmenky.

Čo je to vlastne zmenka a čo musí obsahovať?

Zmenka je cenný papier, ktorý slúži ako zábezpeka pre veriteľa, ktorý sa rozhodol poskytnúť pôžičku dlžníkovi a to vo väčšine prípadov v peňažnej forme. O zmenke ako takej pojednáva dokonca i zákon, ktorý bol vydaný ešte v roku 1950 a to konkrétne Zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zbierky. Mimo iného tento zákon hovorí napríklad to, že každá zmenka musí byť označená slovom Zmenka.

Podstatou tohto dokladu je to, že dlžník sa po podpise zmenky zaväzuje, že uhradí veriteľovi presne stanovenú čiastku a to do presne stanovenej lehoty. Je nutné podotknúť, že dlžník veriteľovi danú sumu nehradí prostredníctvom splátkového kalendára (ako je to zvykom u iných pôžičkách), ale naraz a to dokonca v presne stanovenej lokalite, ktorá ak nie je na zmenke uvedená sa chápe ako lokalita, kde bola zmenka vystavená a podpísaná oboma stranami.

Mimo údajov o veriteľovi, dlžníkov a lokalite, kde bola zmenka vystavená by mala obsahovať napríklad i bezpodmienečný prísľub dlžníka, že dohodnutú sumu včas uhradí, dátum vystavenia zmenky, meno osoby ktorej má byť zmenka uhradená (veriteľ) a predovšetkým vlastnoručný podpis dlžníka a veriteľa. Akonáhle zmenka obsahuje všetky potrebné údaje, veriteľ má fakticky istotu, že o svoje financie nepríde a to dokonca ani v prípade, že dlžník nebude schopný pôžičku uhradiť. Z toho jasne vyplýva, že i keď sú úvery na zmenku poskytované bez nutnosti ručenia, v skutočnosti sa dlžník svojím podpisom zaručuje, že v prípade nesplatenia pohľadávok mu môže súd exekvovať majetok až do výšky uspokojenia pohľadávky veriteľa.

Tipy na pôžičku:  Pôžičky pre začínajúcich podnikateľov

Čo sa stane, ak si svoje záväzky dlžník včas nesplní?

V prípade, že si včas dlžník nesplní svoje pohľadávky, môže veriteľ zmenku predložiť súdu, ktorý ju preskúma a následne rozhodne, či dôjde k zmenkovému platobnému rozkazu. Ten uloží dlžníkovi povinnosť splatiť svoj dlh a ten sa následne môže odvolať proti zmenkovému platobnému rozkazu najneskôr do troch dní. Ani podaním námietky zo strany dlžníka sa však platobný rozkaz nezruší, iba sa odloží jeho právoplatnosť. K vykonaniu platobného rozkazu tak skôr, či neskôr dôjde a to v prípade neuhradenia dlhu prostredníctvom exekučného konania.

Zmenku môže veriteľ dokonca i predať

Zmenka ako cenný papier je obchodovateľný a kedykoľvek môže dôjsť k situácií, keď sa ju veriteľ rozhodne predať novému majiteľovi, ktorému je následne právoplatne dlžník povinný uhradiť záväzky, ktoré boli uvedené v origináli zmenky. Parametre zmenky sa teda ani po zmene majiteľa nesmú meniť.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *